Transakcje giełdowe zawierane są na podstawie zleceń maklerskich przekazanych przez członków giełdy, których przyjęcie zostało potwierdzone przez giełdę.

– w imieniu własnym, na zasadach określonych w ustawie o obrocie instrumen-tami finansowymi,

– w imieniu członka giełdy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w innych przypadkach związanych z funkcjonowaniem systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń transakcji.

Transakcje giełdowe zawierane są z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w systemie informatycznym giełdy.

Członek giełdy sporządza zlecenia maklerskie w imieniu własnym na rachunek klienta albo na rachunek własny. Członek giełdy zobowiązany jest do stosowania środków organizacyjnych i technicznych służących kontroli wielkości i poprawności zleceń maklerskich przekazywanych na giełdę. Członek giełdy zobowiązany jest również do badania zleceń maklerskich oraz zawieranych przez siebie transakcji gieł-dowych pod kątem możliwości dokonania manipulacji kursami instrumentów finan-sowych. W przypadku stwierdzenia przez giełdę, że złożone zlecenia maklerskie lub zawarte transakcje giełdowe mogą wskazywać na próbę manipulacji kursami instru-mentów finansowych, giełda przekazuje stosowne zgłoszenie do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Giełda informuje Komisję Papierów Wartościowych i Giełd o wszystkich złożonych zleceniach maklerskich oraz zawartych transakcjach.

Giełda po otrzymaniu stosownego komunikatu z Krajowego Depozytu zawiesza przyjmowanie zleceń z określonym kodem uczestnika rozliczającego, numerem iden-tyfikacyjnym klienta lub oznaczeniem kodowym członka giełdy na czas określony przez Krajowy Depozyt. Z chwilą zawieszenia niezrealizowane zlecenia maklerskie z tym kodem uczestnika rozliczającego, oznaczeniem kodowym członka giełdy lub numerem identyfikacyjnym klienta tracą ważność.

Członek giełdy obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z tytułu zawi-nionego niewykonania lub nienależytego wykonania przyjętego zlecenia.

Leave a Reply

Nowości