– osoby, które przepracowały co najmniej 10 lat w komercjalizowanym przed-siębiorstwie państwowym lub w przedsiębiorstwie, które zostało sprywatyzowane przez wniesienie do spółki, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn niedotyczących pracowników

– osoby, które po przepracowaniu 10 lat w przedsiębiorstwie państwowym pod-legającym prywatyzacji zostały przejęte przez inne zakłady pracy w trybie art. 231 kodeksu pracy (art. 2 pkt 5 ustawy).

Łączna wartość nominalna akcji przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia nie może przekroczyć iloczynu liczby uprawnionych pracowników oraz kwoty osiemnastu średnich wynagrodzeń miesięcznych w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat z zysku), obliczonych z okresu sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym Skarb Państwa zbył pierwsze akcje na zasadach ogólnych. Wówczas gdy przekształcone w spółkę przedsiębiorstwo miało na dzień wykreślenia z rejestru przedsiębiorstw państwowych uregulowane zobowiązania wobec budżetu państwa oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych, kwotę tę zwiększa się do dwudziestu czterech średnich wynagrodzeń (art. 36 ustawy).

Akcje zbywa się nieodpłatnie w grupach wyodrębnionych ze względu na okresy zatrudnienia uprawnionych pracowników. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji może być wykorzystane przez uprawnionych pracowników tylko w jednej spółce.

Zasady te określa rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania ak-cji przez uprawnionych pracowników .

Prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji prywatyzowanej spółki przysługuje także rolnikom lub rybakom kooperującym – w odpowiednich rozmiarach – z przekształconym w spółkę przedsiębiorstwem w okresie pięciu lat przed wykreśleniem tego przedsiębiorstwa z rejestru przedsiębiorstw państwowych. Rolnicy i rybacy mają prawo do nabycia akcji nie więcej niż w dwóch spółkach, z którymi kooperowali (por. art. 37 oraz art. 2 pkt 6 ustawy).

Minister właściwy do spraw rolnictwa określa sposób wykazania przez upraw-nionych rolników i rybaków faktu i rozmiarów kooperacji oraz szczegółowy tryb nabywania przez nich akcji (por. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 24 kwietnia 1997 r. w sprawie sposobu wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności umożliwiających im nabycie akcji spółek Skarbu Państwa oraz szczegółowego trybu nabywania przez nich akcji ).

Uprawnieni pracownicy oraz rolnicy lub rybacy mogą skorzystać z prawa do na-bycia akcji nieodpłatnie, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dnia wpisania spółki do rejestru złożą pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia akcji. Niezłożenie oświad-czenia powoduje utratę prawa do nabycia akcji.

Akcje nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników oraz przez rolników lub rybaków nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych, a akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcję członków zarządu spółki – przed upływem lat trzech. Umowa mająca za przedmiot zbycie akcji nabytych nieodpłatnie zawarta przed upływem tych terminów jest nieważna (art. 38 ustawy).

Leave a Reply

Nowości