Możliwość odwołania się od decyzji organu administracyjnego jest gwarancją praworządności. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie do organu wyższego szczebla. Najczęściej wniesienie odwołania zawiesza wykonanie decyzji aż do decyzji organu rozpatrującego odwołanie. Kodeks postępowania administracyjnego wymienia trzy środki odwoławcze: odwołanie (art. 127-140 k.p.a.), zażalenie (art. 141-144 k.p.a.), wniosek o wznowienie postępowania (art. 145-153 k.p.a.).

Odwołanie nie wymaga specjalnego uzasadnienia. Jeżeli strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji lub gdy uzna, że wydana decyzja narusza jej prawa, składa odwołanie do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, ale strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Leave a Reply

Nowości