Pierwszy etap przetargu jest konkursem ofert wstępnych, składanych przez oferentów bez podania ceny. Drugi etap ma charakter przetargu, w którym biorą udział wyłącznie wstępnie wyselekcjonowani wykonawcy.

Negocjacje bez ogłoszenia to występujące w starej ustawie negocjacje z za-chowaniem konkurencji, które dają zamawiającemu dosyć dużą swobodę w pro-wadzeniu negocjacji oraz w wyborze oferenta. W tym trybie kieruje się zaproszenie do składania ofert wstępnych do kilku lub kilkunastu wykonawców (nie mniej niż trzech). Prowadzi się indywidualne negocjacje z każdym oferentem, zachowując w tajemnicy ustalenia negocjacji, a następnie zaprasza się wszystkich objętych tym trybem wykonawców do złożenia oferty przetargowej, po czym następuje wybór najkorzystniejszej oferty, poinformowanie zainteresowanych i zawarcie umowy z wybranym oferentem.

Leave a Reply

Nowości