Poj�cie i rodzaje czek�w

Czek, podobnie jak weksel trasowany, stanowi sformalizowan� odmian� przekazu o cechach �ci�le przez prawo okre�lonych. Zgodnie z art. 1 w zw. z art. 2 zd. 1 pr.czek. czek musi dla swej wa�no�ci zawiera�:

– s�owo �czek� w j�zyku, w jakim zosta� wystawiony,

– bezwarunkowe polecenie zap�acenia oznaczonej sumy pieni�nej,

– nazwisko osoby, kt�ra ma zap�aci� (trasata),

– oznaczenie miejsca p�atno�ci,

– oznaczenie daty i miejsca wystawienia czeku,

– podpis wystawcy.

Artyku� 2 zd. 2-5 pr.czek., podobnie jak w przypadku weksli, �agodzi brak niekt�rych ze wskazanych wy�ej element�w (tak np. miejsce wymienione obok nazwiska trasata uwa�a si� za miejsce p�atno�ci).

Czek wystawia si� na bankiera, kt�ry ma fundusze do rozporz�dzenia wystawcy, zgodnie z wyra�n� lub dorozumian� umow�, uprawniaj�c� wystawc� do rozporz�dzania tymi funduszami za pomoc� czeku. W czekach wystawianych i p�atnych w Polsce mo�na jako trasata wskaza� jedynie bankiera. Polecenie zap�aty, kt�re temu nie odpowiada, jest niewa�ne (art. 3 pr.czek.).

W praktyce czeki wystawiane s� na specjalnych blankietach wydawanych przez bank swojemu klientowi w wykonaniu umowy, w kt�rej bank upowa�nia tego� klienta do dysponowania – poprzez wystawianie czek�w – �rodkami znajduj�cymi si� na jego rachunku bankowym. Bank zobowi�zany jest wyp�aci� okre�lon� w czeku sum� pieni�n� jedynie do wysoko�ci kwoty znajduj�cej si� na rachunku bankowym

Strony: 1 2

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>