Akcje jako papiery wartościowe są nierozerwalnie związane z tworzeniem i funk-cjonowaniem spółek akcyjnych. Zasadniczym warunkiem powstania spółki akcyjnej jest zebranie przez założycieli kapitału zakładowego, który obecnie w Polsce nie może być niższy niż 500 000 zł'.

Kapitał zakładowy to wymieniona w statucie spółki suma pieniężna, która zostaje wpłacona przez jej akcjonariuszy. Kapitał ten ma stworzyć podstawę majątkową dzia-łalności spółki. Stanowi też podstawę jej odpowiedzialności wobec wierzycieli.

W myśl art. 302 k.s.h. kapitał zakładowy dzieli się na akcje o równej wartości no-minalnej. Wartość jednej akcji nie może być obecnie mniejsza niż 1 «łetyr -^asz.» farf. 3 OS

Znane są dwa sposoby zawiązania spółki akcyjnej. Pierwszy z nich, zwany zawiązaniem jednoczesnym (lub łącznym), polega na objęciu akcji spółki przez samych założycieli lub przez założycieli wraz z osobami trzecimi. Następuje to w jednym bądź w kilku kolejnych aktach notarialnych, w których osoby zainteresowane wyrażają zgodę na zawiązanie spółki oraz brzmienie jej statutu, a także określają liczbę i rodzaje obejmowanych akcji.

Drugi sposób, tzw. zawiązanie sukcesywne, polega na zebraniu kapitału zakła-dowego w drodze publicznej subskrypcji akcji spółki. Do zebrania kapitału w ten sposób stosuje się przepisy ustaw: o obrocie instrumentami finansowymi oraz o ofercie publicznej z 2005 r.

Dla subskrybentów zgłaszających się z oferta

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Nowości