– 1. Oblicza się sumę kwot podstawy wymiaru składek oraz kwot wliczanych do podstawy wymiaru oddzielnie z każdego roku z wybranych przez ubezpieczonego lat kalendarzowych:

– z kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych z okresu od 1 stycznia 1980 r. do 31 grudnia 1998 r. lub

– 20 lat kalendarzowych przypadających przed dniem 1 stycznia 1999 r., wy-branych z całego okresu ubezpieczenia,

– w przypadku zatrudnienia niższego niż 10 lat ustala się faktyczny okres bycia ubezpieczonym.

– 2. Oblicza się stosunek każdej z tych sum do rocznej kwoty przeciętnego wy-nagrodzenia ogłoszonej za dany rok kalendarzowy, wyrażając go w % z zaokrągleniem do setnej części %.

– 3. Oblicza się średnią arytmetyczną procentów. Stanowi ona wskaźnik wysokości podstawy wymiaru kapitału początkowego (wskaźnik ten nie może przekraczać 250%).

– 4. Wskaźnik mnoży się przez kwotę bazową, otrzymując w ten sposób podstawę wymiaru kapitału początkowego.

Leave a Reply

Nowości