Różnorodność regulowanej problematyki nie pozwala na jedną i jednoznaczną definicję tego prawa. I tak jedna z nich określa, iż

– 1. Publiczne prawo gospodarcze to kompleksowa dyscyplina prawa, którą tworzą przepisy dotyczące organizacji i działalności podmiotów gospodarczych – przedsiębiorców (J. Wiszniewski). Inna definicja tego prawa podkreśla, że

– 2. Publiczne prawo gospodarcze to prawo interwencji państwa i jego organów w sferę gospodarczą (C. Kosikowski). Jeszcze inna definicja stanowi, iż

– 3. Publiczne prawo gospodarcze to zbiór przepisów regulujących stosunki powstające na tle działalności gospodarczej. Obejmuje ono zarówno normy określające zasady wykonywania działalności gospodarczej, jak i środki oraz formy prawne oddziaływania przez państwo na gospodarkę, w tym normy mające na celu ochronę jednostki i społeczeństwa przed niebezpieczeństwami, jakie wynikają z wykonywania tej działalności (W. Siuda). Kolejna, czwarta definicja postanawia, iż

– 4. Publiczne prawo gospodarcze to zespół przepisów prawa cywilnego i prawa administracyjnego regulujących organizację i ustrój przedsiębiorców, tj. ich powstawanie, działalność i likwidację oraz kształtowanie krajowego i zagranicznego obrotu gospodarczego. (Cyt. za J. Brolem). Piąta definicja stanowi, że

– 5. Publiczne prawo gospodarcze to dyscyplina prawa obejmująca przepisy regulujące ustrój podmiotów gospodarczych oraz stosunki gospodarcze między tymi podmiotami, zwłaszcza zaś stosunki wynikające z zawieranych umów, tj. stosunków cywilnoprawnych (J. Lewandowski). Szósta definicja tego prawa przyjmuje, iż

– 6. Publiczne prawo gospodarcze to zespół norm postępowania stanowiących relacje w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą: między samymi podmiotami gospodarczymi (przedsiębiorcami): między podmiotami a innymi uczestnikami obrotu gospodarczego (np. państwem, konsumentami) oraz wewnątrz poszczególnych podmiotów gospodarczych (C. Banasiński i inni). Siódma definicja podkreśla, iż

– 7. Publiczne prawo gospodarcze reguluje działania państwa w sferze swobodnej działalności gospodarczej polegającej nie tylko na jej ograniczaniu i ochronie, lecz także na kształtowaniu ładu w gospodarce, ochronie konkurencji, porządkowaniu stosunków własnościowych oraz prowadzeniu publicznej działalności gospodarczej (M. Zdyb). Ósma definicja stanowi, że

– 8. Publiczne prawo gospodarcze (w płaszczyźnie państwa) jest to zbiór (system) aktów normatywnych służących do sterowania polityką gospodarczą, jak również do pogodzenia zasad wolnorynkowych z postulatami sprawiedliwości społecznej (S. Włodyka). I wreszcie dziewiąta definicja tego prawa – moim zdaniem – stanowi, iż

– 9. Publiczne prawo gospodarcze (w płaszczyźnie UE) jest to system aktów normatywnych wywodzących się z zobowiązań traktatowych państw członkowskich Unii i wprowadzany w życie przez ustawodawstwo unijne w celu stosowania wspólnej polityki gospodarczej i społecznej, jako bazy integracji politycznej Unii Europejskiej.

Leave a Reply

Nowości