Przepisy ustrojowe regulują organizację i zasady funkcjonowania aparatu po-wołanego do wykonywania zadań administracji publicznej. Zawierają przepisy prawne tworzące podmioty publiczne, określające ich strukturę organizacyjną zakres działania, tworzące podział terytorialny państwa. Przepisy proceduralne zawierają normy wyznaczające postępowanie urzeczywistniające wprowadzenie do praktyki norm prawa ustrojowego i materialnego. Jest to rozbudowany dział prawa administracyjnego obejmujący:

– prawo o ogólnym postępowaniu administracyjnym,

– prawo o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

– prawo o postępowaniu karno-administracyjnym,

– prawo o postępowaniu porządkowym i dyscyplinarnym.

Prawo materialne, dotyczące szczegółowych działów administracji, związane jest z bardzo bogatą i wciąż rozrastającą się rolą prawa administracyjnego. Odnosi się to często do wąskich dziedzin życia społecznego. Trudno sobie jednak wyobrazić, aby nie było przepisów określających organizowanie instytucji naukowych, oświatowych, opieki społecznej, służby zdrowia. Niemożliwe byłoby funkcjonowanie bez prawa budowlanego, prawa gospodarczego, prawa zapewniającego bezpieczeństwo i porządek publiczny, obronę narodową, służbę zagraniczną itp. Ta rozległa działalność państwa wymaga wielości aktów normatywnych. Odznacza się również władczą metodą regulowania stosunków społecznych. W celu egzekwowania prawa istnieje możliwość zastosowania przymusu państwowego. Prawo administracyjne nie jest skodyfikowane. Źródłem tego prawa są różnej rangi akty normatywne.

Leave a Reply

Nowości