Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu po-wszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi. Uzasadnienie faktyczne powinno zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł oraz przyczyn, z powodu których odmówił dowodom wiaro- godności i mocy dowodów. Uzasadnianie prawne ma wyjaśniać podstawy prawne decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Decyzja uwzględniająca w całości żądanie strony może nie mieć uzasadnienia.

Postanowienie to uregulowany przepisami k.p.a. rodzaj rozstrzygnięcia po-dejmowany przez organ administracji publicznej, dotyczący poszczególnych kwestii pojawiających się w trakcie toczącego się postępowania. Odwołanie wnosi się w danej instancji. Tylko w przypadku ugody administracyjnej, zastępującej decyzję administracyjną, postanowienie może zakończyć sprawę.

Leave a Reply

Nowości