Akty administracyjne dzielą się na wewnętrzne i zewnętrzne

Akty wewnętrzne kierowane są do podmiotów podległych organizacyjnie lub służbowo organowi wydającemu akt. Będą to akty kierowane do podległych komórek organizacyjnych lub polecenia przełożonych do pracowników, których stosunek pracy ma charakter administracyjno-prawny. Ich wydanie nie wymaga podstawy prawnej, najczęściej są oparte na niepublikowanych przepisach wewnętrznych. Nie ma do nich zastosowania k.p.a., nie stosuje się egzekucji administracyjnej, a sankcje za niewykonywanie tych aktów mają charakter kar porządkowych lub dyscyplinarnych.

Akty zewnętrzne to akty kierowane do wszystkich innych podmiotów, tj. do obywateli, osób prawnych, instytucji. Typowym aktem administracyjnym zewnętrznym jest decyzja administracyjna. Podstawą prawną decyzji administra- cyjnej jest przepis prawa powszechnie obowiązującego (ustawy, rozporządzenia). Zgodnie z art. 93 Konstytucji RP zarządzenia nie mogą stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych i innych podmiotów. Akty administracyjne zewnętrzne są wydawane w rozmaitych formach, co ma wpływ na ich nazewnictwo i treść. Mogą przybrać formę pozwoleń, zezwoleń, decyzji, nakazów, koncesji czy licencji. Niezależnie jednak od nazwy są decyzjami administracyjnymi i podlegają administracyjnej procedurze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>