Powstanie zobowiązania awalisty

Prawo wekslowe nie rozstrzyga jednoznacznie, kiedy powstaje zobowiązanie poręczyciela.

Zdaniem Adama D. Szczygielskiego awalista stwarza poręczenie już w chwili złożenia swego podpisu na wekslu. Adam Szpunar zaś twierdzi stanowczo, że moment złożenia podpisu nie jest momentem rozstrzygającym. Zobowiązanie awalisty nie powstaje, dopóki weksel znajduje się u osoby, która go podpisała. Analogicznie, jeżeli nsnba ta przekreśliła podpis przed zwróceniem weksla, oznacza to. że odmówiła poręczenia. Dlatego konieczne jest wydanie dokumentu. Wówczas zostaje zawarta umowa między awalistą i wierzycielem. Charakter prawny tejże umowy nie jest jednak jednoznaczny. W tej mierze nie do końca jasne jest stanowisko judykatury, albowiem Sąd Najwyższy w wyroku z 5 czerwca 1997 r. przyjął, iż przez udzielenie poręczenia wekslowego nawiązuje się stosunek wekslowy między poręczycielem a remitentem, poręczyciela natomiast z poręczonym łączy stosunek cywilnoprawny, w ramach którego dojść może do rozliczeń .

Prawo wekslowe dopuszcza również awal jeszcze przed sprecyzowaniem zobo-wiązania głównego, a więc awal na wekslu in blanco. Jedynym wymogiem jest ist-

nienie, w momencie wystąpienia wierzyciela wekslowego przeciw awaliście, oprócz podpisu awalisty, również podpisu osoby zobowiązanej z weksla – awalata. Do roz-miarów odpowiedzialności poręczyciela na wekslu in blanco stosuje się odpowiednio art. 1

Pages: 1 2

Leave a Reply

Nowości