– Ze względu na przedmiot uprawnień w nich inkorporowanych wyróżniamy:

– papiery opiewające na wierzytelności pieniężne, np. weksle, czeki, obligacje,

– papiery zawierające uprawnienie do rozporządzania towarem znajdującym się pod pieczą wystawcy dokumentu, np. konosamenty, dowody składowe,

– papiery, w których inkorporowane są prawa udziałowe w spółkach akcyjnych (akcje).

– Ze względu na tryb obrotu papierami wartościowymi wyróżniamy:

papiery imienne, z których prawa przenoszone są w drodze przelewu, połą-czonego z wydaniem dokumentu (art. 509, 9218 k.c.)

– papiery na zlecenie, które legitymują jako uprawnionego osobę imiennie wy-mienioną lub przez nią oznaczoną są one zbywalne na podstawie indosu i wręczenia papieru (art. 517 § 2, 921″ k.c.)

– papiery na okaziciela, które legitymują każdą osobę przedstawiającą doku-ment do ich przenoszenia wymagane jest przeniesienie własności dokumentu, które następuje przez jego wydanie (art. 517 § 2, 92112 k.c.).

Leave a Reply

Nowości