Akcje uprzywilejowane powinny być imienne. Uprzywilejowanie według art. 351 § 2 k.s.h. dotyczyć może w szczególności prawa głosu, dywidendy i podziału majątku w razie likwidacji spółki.

Statut może uprzywilejowanie akcji uzależnić od spełnienia dodatkowych świad-czeń na rzecz spółki, upływu terminu lub ziszczenia się warunku (art. 351 § 3 k.s.h.).

Przywilej co do głosu zgodnie z kodeksem spółek handlowych nie może przekra-czać dwóch głosów na jedną akcję, przy czym uprzywilejowanie w zakresie prawa gło-su nie dotyczy spółki publicznej. Akcje uprzywilejowane co do głosu powinny być imienne. W razie zamiany akcji uprzywilejowanej co do głosu na akcję na okaziciela lub jej zbycia wbrew zastrzeżonym warunkom uprzywilejowanie wygasa (art. 352 k.s.h.).

Uprzywilejowanie w zakresie dywidendy nie może przyznawać uprawnionym dywidendy, która przewyższa o ponad połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty posiadaczom akcji nieuprzywilejowanych. Akcje te nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi akcjami (art. 353 § 1-2 k.s.h.). Nie dotyczy to jed-

nak akcji niemych, czyli tych akcji uprzywilejowanych w zakresie dywidendy, wobec których wyłączone zostało prawo głosu (art. 353 § 3 k.s.h.). Statut może przewidywać, że akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wypłacono w pełni albo częściowo dywidendy w danym roku obrotowym, przysługuje wyrównanie z zysku w następnych latach, nie później jed

Pages: 1 2

Leave a Reply

Nowości