Plan finansowy środków specjalnych zatwierdza dyrektor na wniosek rady przedszkola, szkoły lub placówki. Ustawa o finansach publicznych w art. 21, ust. 1 wyjaśnia, że środki specjalne są środkami finansowymi, gromadzonymi przez jed-nostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych:

– 1) na podstawie odrębnych ustaw (w tym Ustawy o systemie oświaty) oraz uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,

– 2) z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,

– 3) z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź w użytkowanie,

– 4) z tytułu sprzedaży zapasów środków materiałowych przechowywanych w celach mobilizacyjnych, a także z wynajmu sal, za świadczone usługi, z kwest i zbiórek prowadzonych przez uczniów i rodziców w środowisku lokalnym, zorganizowanych imprez dochodowych, płatnych wydawnictw itp.

Leave a Reply

Nowości