– firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa

– liczbę papierów wartościowych

– rodzaj i kod papieru wartościowego

– firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta

– wartość nominalną papieru wartościowego

– imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów wartościowych

– informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościo-wych lub o ustanowionych na nich obciążeniach

– datę i miejsce wystawienia świadectwa

– cel wystawienia świadectwa

– termin ważności świadectwa

– w przypadku gdy poprzednio wystawione świadectwo dotyczące tych samych papierów wartościowych było nieważne albo zostało zniszczone lub utracone przed upływem terminu swojej ważności – wskazanie, że jest to nowy dokument świadectwa

– podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świa-dectwa opatrzony pieczęcią wystawiającego.

Od chwili wystawienia świadectwa papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów warto-ściowych na tym rachunku.

Leave a Reply

Nowości