faktoring z regresem www.ingcomfin.pl/finansowanie

Ujawnianie stanu posiadania znacznych pakietów akcji

Według art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instru-mentów finansowych do zaorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicz-nych, kto:

– osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo

– posiadał co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% lub mniej ogólnej liczby głosów

– jest obowiązany zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę w terminie 4 dni od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.

– zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej:

– 2% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych,

– 5% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym

– zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów

– o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy za-wiadomienie

– o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki

Pages: 1 2

Leave a Reply

Nowości