Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku2, spółka prowadząca rynek oficjalnych notowań giełdowych powinna zapew- nić, aby dopuszczone do obrotu na tym rynku były wyłącznie akcje, które spełniają łącznie następujące warunki:

– zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

– ich zbywalność nie jest ograniczona

– wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem do właściwego organu spółki prowadzącej rynek oficjalnych notowań

– iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objętych wnioskiem, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta wynoszą równowartość w złotych co najmniej 1 min euro

– w dacie złożenia wniosku istnieje rozproszenie akcji objętych wnioskiem, za-pewniające płynność obrotu tymi akcjami.

Rozproszenie akcji zapewnia płynność obrotu, jeżeli w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgro-madzeniu, znajduje się:

– co najmniej 25% akcji spółki objętych wnioskiem lub

– co najmniej 500 000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej równowartość w złotych co najmniej 17 min euro, według ostatniej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży akcji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – według prognozowanej ceny rynkowej.

Do obrotu na rynku oficjalnych notowań mogą być wyjątkowo dopuszczone akcje mimo niespełnienia wyżej określonych warunków.

– spółka będąca emitentem tych akcji ogłaszała, na zasadach określonych w od-rębnych przepisach, sprawozdania finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania przez co najmniej trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające dzień złożenia wniosku lub

– przemawia za tym uzasadniony interes spółki lub inwestorów, a spółka podała do publicznej wiadomości, w sposób określony w odrębnych przepisach, informacje umożliwiające inwestorom ocenę jej sytuacji finansowej i gospodarczej oraz ryzyka związanego z nabywaniem akcji objętych wnioskiem.

Do obrotu na rynku oficjalnych notowań mogą być dopuszczone również kwity depozytowe, jeżeli akcje, w związku z którymi kwity te zostały wystawione, zostały dopuszczone do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym.

Spółka prowadząca rynek oficjalnych notowań powinna zapewnić, aby dopusz-czone do obrotu na tym rynku były wyłącznie obligacje, które spełniają łącznie na-stępujące warunki:

– zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

– ich zbywalność nie jest ograniczona

– wnioskiem zostały objęte wszystkie obligacje tego samego rodzaju

– łączna wartość nominalna obligacji objętych wnioskiem wyniosła równowartość w złotych co najmniej 200 000 euro.

Do obrotu na rynku oficjalnych notowań mogą być dopuszczone obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, związki tych jednostek oraz miasto stołeczne Warszawę, jak również przez państwa członkowskie oraz jednostki samorządu te-rytorialnego tych państw, jeżeli:

– są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

– ich zbywalność nie jest ograniczona

– wnioskiem zostały objęte wszystkie papiery wartościowe tego samego rodzaju.

Leave a Reply

Nowości