Sprawdzone doradztwo logistyczne dla firm spedycyjnych.

Towarzystwem funduszy inwestycyjnych może być wyłącznie spółka akcyjna z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która uzyskała zezwolenie Komisji na wykonywanie swojej działalności. Spółka ubiegająca się o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie swojej działalności wraz z wnioskiem o udzielenie takiego zezwolenia składa jednocześnie wniosek o zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego.

Siedziba zarządu towarzystwa powinna znajdować się na terytorium Rzeczypo-spolitej Polskiej.

W sprawach nieuregulowanych w ustawie o funduszach inwestycyjnych do towa-rzystw stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych. Jednoosobowym założycielem towarzystwa może być wyłącznie osoba prawna.

Zarząd towarzystwa składa się z co najmniej dwóch członków. Członkiem zarządu towarzystwa może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych

– nie była karana za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

– posiada dobrą opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami.

O powołaniu nowego członka zarządu oraz o zmianach w składzie zarządu prze-wodniczący rady nadzorczej towarzystwa lub inna osoba wskazana w uchwale rady nadzorczej niezwłocznie powiadamia Komisję, dołączając do powiadomienia dane osobowe tej osoby wraz z opisem jej kwalifikacji i doświadczeń zawodowych oraz informację z Krajowego Rejestru Karnego.

Przedmiotem działalności towarzystwa jest wyłącznie tworzenie funduszy inwe-stycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jed-nostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Za zezwoleniem Komisji towarzystwo może rozszerzyć przedmiot działalności o:

– zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie

– doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi.

Leave a Reply

Nowości