– nazwisko osoby żądającej protestu oraz osoby, przeciwko której protest ma być dokonany,

– stwierdzenie, że osoba, przeciw której protest ma być dokonany, nie uczyniła za-dość wezwaniu do zapłaty, a nadto oświadczenie tej osoby albo stwierdzenie, że jej nie zastano albo że nie można było odnaleźć jej mieszkania lub lokalu przedsiębiorstwa,

– oznaczenie miejsca i dnia wezwania,

– oznaczenie, ile egzemplarzy weksla przedstawiono i jakie,

– podpis i pieczęć organu sporządzającego protest i numer protestu.

Protest powinien zostać napisany na odwrotnej stronie (grzbieci- weksla albo na osobnej karcie połączonej z wekslem w taki sposób, aby na jego odwrotnej strome nie było wolnych miejsc. Połączenie weksla z kartą dodatkową powinno być przypie-czętowane lub przepisane treścią aktu protestowego (art. 88 pr.weksl.).

Protest z powodu nieprzyjęcia weksla powinien być wykonany w terminach, w których ma nastąpić przedstawienie weksla do przyjęcia (art. 44 zd. 2 pr.weksl.). Protest z powodu nieprzyjęcia zwalnia od przedstawienia do zapłaty i od protestu z powodu niezapłacenia.

Termin protestu z powodu niezapłacenia weksla zależy od terminu jego płatności. Na przykład protest weksla płatnego w oznaczonym dniu albo w pewien czas po dacie lub po okazaniu powinien być dokonany w jednym z dwóch dni powszednich następujących po dniu płatności (art. 44 pr.weksl.).

Przedstawienia weksla, wezwania do przyjęcia lub zapłaty, jak również innych czynności zachowawczych należy – wówczas gdy dłużnik prowadzi przedsiębiorstwo – dokonać w lokalu tego przedsiębiorstwa, a gdyby nie można było znaleźć takiego lokalu – w mieszkaniu osoby, do której wezwanie ma być skierowane.

Leave a Reply

Nowości