– 1 Sportu zgodnie twierdzili, że zaskarżony przepis nie narusza Konstytucji. Kurator musi postępować zgodnie z całą Ustawą, która w swoich innych artykułach określa warunki, jakim musi odpowiadać placówka edukacyjna. Kurator nie podejmuje arbitralnych i uznaniowych decyzji. Samodzielność samorządu terytorialnego nie ma charakteru absolutnego. Ustawodawca w interesie ogółu obywateli może ją ograniczyć, by zapewnić np. dostęp do edukacji.

Trybunał stwierdził konstytucyjność zaskarżanego artykułu. Nie podzielił zdania gmin, że ogranicza on ich samorządność. Zakres tej samorządności ustala prawodawca, opierając się na Konstytucji. Przewodniczący Trybunału komentując wyrok, stwierdził: Polski system oświatowy jest integralną całością. Zadania są rozdzielone między poszczególne podmioty realizujące politykę edukacyjną. Kurator odpowiada za jej jakość i poziom nauki. Nie działa arbitralnie, wiąże go Ustawa o systemie oświaty. Każdorazowa jego opinia w sprawie likwidacji szkoły musi zawierać podstawę prawną. Można ją zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Leave a Reply

Nowości