Ważną rolę w przygotowaniu nauczycieli do nowych zadań spełniają nauczyciele doradcy metodyczni. Doradcą metodycznym może być nauczyciel posiadający wyższe wykształcenie, co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej i stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Nadzór nad pracądorad- ców metodycznych sprawuje dyrektor wojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli, a zadania doradcy metodycznego powierza organ prowadzący publiczną szkołę lub placówkę po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora wojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której zatrudniony jest doradca metodyczny. Również ten organ określa zakres zadań doradcy, sposób powierzania zadań i zasady wynagradzania za wykonywanie zadań doradcy metodycznego. Placówki prowadzą kursy kwalifikacyjne, dające ich uczestnikowi przygotowanie do:

– pracy pedagogicznej w szkole lub placówce,

– prowadzenia określonego rodzaju zajęć edukacyjnych,

– zajmowania stanowisk kierowniczych,

– sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Kursy kwalifikacyjne

Kursy kwalifikacyjne realizowane są za zgodą kuratora oświaty według za-twierdzonych przez ministra ramowych planów i programów przedmiotów obo-wiązkowych. Nadzór pedagogiczny nad kursami sprawuje kurator oświaty.

Działalność szkoły jest regulowana całym systemem norm prawnych. Są to przepisy o zróżnicowanym pochodzeniu i przeznaczeniu. Prawo szkolne, mimo swojej otwartej i szerokiej formuły, nie dotyka wszystkich zdarzeń związanych z funkcjonowaniem szkoły. Szczególnie daje się to zauważyć w zakresie działalności podstawowej szkół, często wymykającej się regulacji prawnej. Regulacje prawne w sensie bardzo ogólnym zawarte są w dwóch ustawach: o systemie oświaty i Karcie nauczyciela oraz w rozporządzeniach wykonawczych do nich. Kształt formalny zależy w dużej mierze od treści regulacji podejmowanej w samej szkole. Te tworzone na jej terenie akty prawne pozwalają szkole należycie funk-cjonować.

Leave a Reply

Nowości