Ważną rolę w planowaniu budżetu oraz sprawowaniu kontroli nad jego realizacją spełnia główny księgowy szkoły. Zgodnie z ustawą z 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej (DzU nr 102, poz. 1116) – główny księgowy to pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

– prowadzenia rachunkowości jednostki,

– wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

– dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

– dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów do-tyczących operacji gospodarczych i finansowych. Wstępna kontrola pociąga za sobą konieczność złożenia podpisu głównego księgowego na dokumentach finansowych.

Jego podpis oznacza, że: – nie zgłasza zastrzeżeń do prawidłowości merytorycznej operacji finansowej i jej zgodności z prawem,

– uznaje kompletność, rzetelność i poprawność przedłożonych mu dokumentów,

– uznaje, że zobowiązania finansowe zostały ujęte w planie finansowym, a jed-nostka posiada środki na ich pokiycie.

Leave a Reply

Nowości