Weksel jest papierem wartościowym posiadającym cechy ściśle przez prawo określone (por. art. 1 i 101 pr.weksl.), w którym wystawca albo sam przyrzeka zapłatę określonej sumy pieniężnej, albo poleca zapłatę weksla i poddaje się odpowiednim

– przewidzianym przez prawo wekslowe – rygorom prawnym.

Abstrakcyjny charakter zobowiązania wekslowego polega na tym, że ważność zobowiązania nie zależy tu od ważności stosunku prawnego, który uzasadniał jego zaciągnięcie. Osoby, przeciw którym dochodzi się praw z weksla, nie mogą więc wobec jego posiadacza zasłaniać się zarzutami opartymi na swych stosunkach osobistych z wystawcą lub poprzednimi posiadaczami weksla, chyba że posiadacz, nabywając weksel, działał świadomie na szkodę dłużnika (art. 17 pr.weksl.).

W świetle ustawy z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe rozróżnia się dwa rodzaje weksla: weksel trasowany i weksel własny.

Leave a Reply

Nowości