Wynagrodzenie osobowe pracowników (§ 4010) obejmuje wynagrodzenie wszystkich pracowników, nauczycieli i nienauczycieli, we wszystkich składnikach, tj. wynagrodzenie zasadnicze, dodatki stażowe, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe, premie, dodatek za pracę w nocy, dodatki wynikające z Karty nauczyciela itp. Zaplanowanie § 4010 pociąga za sobą obowiązek zaplanowania § 4040 – nagrody z zakładowego funduszu nagród (tzw. trzynastka, obecnie dodatkowe roczne wynagrodzenie), § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 – składki na Fundusz Pracy, § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe paragrafy związane są z zakresem działalności, z możliwościami finansowymi i mogą, ale nie muszą występować w naszym planie wydatków. Trudno zresztą wyobrazić sobie plan finansowy szkoły pozbawiony § 4240, przeznaczonego na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, czy § 4260, z którego płacimy energię.

Jak opracować plan finansowy szkoły po stronie wydatków? Jest kilka różnych metod budowania budżetu. Najprostsza polega na pomnożeniu przewidywanego wykonania w roku bieżącym przez wskaźnik wzrostu. Trzeba więc:

– 1) rozpatrzyć wykonanie budżetu w danym paragrafie za np. 9 miesięcy roku obecnego,

– 2) wyliczyć przewidywane wykonanie tych wydatków w całym roku,

– 3) otrzymany wynik (wyniki) pomnożyć przez przewidywane wskaźniki wzrostu cen nośników energii, usług, wynagrodzeń itp.,

– 4) zsumowane wartości wpisać jako pozycję w planie finansowym na rok następny.

Leave a Reply

Nowości