Sprawne zarządzanie szkołą i jej finansami wymaga od dyrektora szkoły i placówki znajomości procedury, jaka musi być zachowana w trakcie realizacji zadań związanych z zakupem towarów i usług. Sprawy te reguluje ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU nr 19, poz. 177), która weszła w życie 2 marca 2004 r. Przepisy tego prawa stanowią że ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych przez:

– 1) jednostki sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą z 26 listopada 1998 r. o finasach publicznych (DzU nr 155, poz. 1014 z późn. zm.),

– 2) inne państwowe jednostki oragnizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Leave a Reply

Nowości