Zaproszenie do udziału w przetargu

Zaproszenie do udziału w przetargu wszystkich wykonawców zainteresowanych realizacją zamówienia następuje poprzez:

– ogłoszenie w „Biuletynie Zamówień Publicznych” (powyżej 20 000 euro),

– ogłoszenie w siedzibie zamawiającego,

– ogłoszenie w prasie.

W miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu

Zainteresowani zgłaszają chęć wzięcia udziału w przetargu, a zamawiający przesyła im warunki zamówienia, udziela dodatkowych informacji, organizuje zebranie oferentów i przekazuje im specyfikację istotnych warunków zamówienia. Oferenci składają oferty oraz wnoszą wadium w wysokości podanej przez zamawiającego w ogłoszeniu.

W miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu następuje otwarcie ofert. Może się to odbywać w obecności oferentów. Komisja przetargowa dokonuje oceny i selekcji ofert. Może zadecydować o unieważnieniu przetargu, odrzuca oferty, które nie odpowiadają zasadom określonym w ustawie lub nie spełniają wymogów wymienionych w specyfikacji. Komisja wybiera ofertę najkorzystniejszą. Wybór oferty powinien być oparty na kryteriach oceny określonych w warunkach zamówienia, a kryteria te powinny umożliwić ranking ofert. Ranking ofert sporządzony na podstawie zestawu cech wszystkich istotnych elementów zamówienia umożliwia wybór oferty, która w systemie analizy punktowej lub pieniężnej jest dla zamawiającego najkorzystniejsza. Informacje o wyborze oferty zamieszcza się w miejscu dostępnym publicznie w siedzibie zamawiającego lub w „Biuletynie Zamówień Publicznych”, jeżeli w nim publikowano ogłoszenie o przetargu.

O wyborze oferty powiadamia się zarówno oferentów niewybranych, jak i wybranego oferenta, ustalając termin zawarcia umowy.

– specjalistyczny charakter zamówienia wskazuje, że jego wykonanie można powierzyć tylko niewielkiej liczbie wykonawców,

– koszty przeprowadzenia przetargu nieograniczonego byłyby zbyt duże w sto-sunku do kosztów zamówienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>