– w przypadku nierozpoczęcia działalności maklerskiej w terminie wskazanym w decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia

– z chwilą ogłoszenia upadłości firmy inwestycyjnej

– w przypadku otwarcia likwidacji firmy inwestycyjnej – z upływem 3 miesięcy od dnia jej otwarcia.

Komisja prowadzi jawny rejestr firm inwestycyjnych zawierający wskazanie firm lub nazw, adresów siedziby oraz zakresu czynności, które poszczególne firmy wykonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach posiadanego zezwolenia. Rejestr firm inwestycyjnych dostępny jest na stronie internetowej Komisji.

Firmy inwestycyjne w liczbie co najmniej 25 mogą utworzyć, na zasadach okreś-lonych w odrębnych przepisach, izbę gospodarczą.

Leave a Reply

Nowości