– papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej,

– papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych niebędących papie-rami wartościowymi dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowa-dzonych do alternatywnego systemu obrotu.

Komisja dokonuje wpisu do ewidencji na podstawie informacji o:

– zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych,

– dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alterna-tywnego systemu obrotu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi.

Emitent lub wprowadzający może zawrzeć umowę o subemisję inwestycyjną. Emi-tent zawierający umowę o subemisję inwestycyjną ma obowiązek uzyskania stosowne-go upoważnienia w uchwale podjętej przez właściwy organ stanowiący emitenta, a w przypadku subemisji dotyczącej akcji – w uchwale walnego zgromadzenia spółki.

Subemitentem inwestycyjnym mogą być wyłącznie: firma inwestycyjna, fundusz inwestycyjny, otwarty fundusz emerytalny, bank, zakład ubezpieczeń, polska lub za-graniczna instytucja finansowa mająca siedzibę w państwie należącym do OECD lub w państwie członkowskim lub konsorcjum tych podmiotów. W przypadku konsorcjum za subemitenta inwestycyjnego uważa się również każdy podmiot wchodzący w skład konsorcjum.

Przed rozpoczęciem subskrypcji papierów wartościowych emitent lub wprowa-dzający może zawrzeć umowę o subemisję usługową. Zbywanie papierów wartościo-wych w wykonaniu takiej umowy następuje za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

Leave a Reply

Nowości