– nazwę lub kod instrumentu finansowego, którego zlecenie dotyczy,

– rodzaj oferty (kupno lub sprzedaż),

– limit ceny lub polecenie wykonania zlecenia bez określania limitu ceny,

– liczbę instrumentów finansowych mających być przedmiotem transakcji,

– termin ważności zlecenia,

– nazwę lub kod wystawcy zlecenia,

– datę wystawienia zlecenia.

Szczegółowy zakres informacji zawartych w zleceniu maklerskim określa Zarząd Giełdy.

Cenę oznaczoną w zleceniu maklerskim uważa się w przypadku oferty kupna za cenę maksymalną, a w przypadku oferty sprzedaży za cenę minimalną. Informacje zawarte w zleceniach maklerskich są dostępne wyłącznie dla upoważ-nionych pracowników giełdy oraz osób upoważnionych do tego ustawą.

Zarząd Giełdy może określić zasady postępowania oraz warunki i czas przyjmo-wania i anulowania poszczególnych rodzajów zleceń maklerskich, jak również ich re-alizacji i modyfikacji w poszczególnych systemach notowań i fazach sesji. Zarząd Giełdy może określić szczególne rodzaje zleceń maklerskich oraz wymagania, którym powinny one odpowiadać.

Na warunkach określonych w regulaminie GPW transakcja giełdowa może zostać anulowana, jeżeli została zawarta na podstawie błędnie sporządzonego zlecenia maklerskiego przekazanego przez członka giełdy. Przez błędnie sporządzone zlecenie maklerskie rozumie się zlecenie, w którym został błędnie wprowadzony limit ceny, wolumen, rodzaj oferty lub wskazanie instrumentu finansowego, którego zlecenie do-tyczy. Anulowanie transakcji oznacza uznanie transakcji za niezawartą oraz unieważ-nienie zleceń maklerskich, które były jej podstawą.

Leave a Reply

Nowości