Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 października 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku2, spółka prowadząca rynek oficjalnych notowań giełdowych powinna zapew- nić, aby dopuszczone do obrotu na tym rynku były wyłącznie akcje, które spełniają łącznie następujące warunki:

– zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym

– ich zbywalność nie jest ograniczona

– wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem do właściwego organu spółki prowadzącej rynek oficjalnych notowań

– iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objętych wnioskiem, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta wynoszą równowartość w złotych co najmniej 1 min euro

– w dacie złożenia wniosku istnieje rozproszenie akcji objętych wnioskiem, za-pewniające płynność obrotu tymi akcjami.

Rozproszenie akcji zapewnia płynność obrotu, jeżeli w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgro-madzeniu, znajduje się:

– co najmniej 25% akcji spółki objętych wnioskiem lub

– co najmniej 500 000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej równowartość w złotych co najmniej 17 min euro, według ostatniej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży akcji, a w szczególnie uzasadni

Pages: 1 2

Leave a Reply

Nowości