Rynkiem regulowanym w rozumieniu art. 14 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest działający w sposób stały system obrotu instrumentami finan-sowymi dopuszczonymi do tego obrotu, zapewniający inwestorom powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia instrumentów finansowych oraz jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów, zorganizowany i podlegający nadzorowi właściwego organu na zasadach określonych w przepisach ustawy, jak również uznany przez państwo członkowskie za spełniający te warunki i wskazany Komisji Europejskiej jako rynek regulowany.

Rynek regulowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje:

– rynek giełdowy, który jest organizowany przez spółkę prowadzącą giełdę

– rynek pozagiełdowy, który jest organizowany przez spółkę prowadzącą rynek pozagiełdowy

– towarowy rynek instrumentów finansowych, który jest organizowany przez giełdę towarową w rozumieniu ustawy z 26 października 2000 r. o giełdach towaro-wych . Spółka prowadząca giełdę lub spółka prowadząca rynek pozagiełdowy może organizować rynki wyodrębnione pod względem rodzaju papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, jak również rodzaju ich emitentów. Spółka prowadząca giełdę może w ramach organizowania rynku giełdowego wyodrębnić

rynek oficjalnych notowań giełdowych, zwany dalej „rynkiem oficjalnych notowań”, spełniający dodatkowe,

Pages: 1 2

Leave a Reply

Nowości