– bankiem krajowym lub instytucją kredytową posiadającymi fundusze własne w wysokości nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 10 000 000 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, lub

– podmiotem, którego zdolność do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań jest oceniona na poziomie inwestycyjnym przez wyspecjalizowaną agencję ratin- gową uznaną na międzynarodowym rynku kapitałowym

– umowę poręczenia lub gwarancji wypłaty określonej kwoty pieniężnej na rzecz uczestników funduszu sekurytyzacyjnego posiadających certyfikaty inwestycyjne da-nej serii w dniu otwarcia likwidacji funduszu albo subfunduszu.

Wykonanie zobowiązań wynikających z powyższej umowy następuje na wniosek 1 za pośrednictwem likwidatora funduszu, a w przypadku likwidacji subfunduszu – na wniosek i za pośrednictwem depozytariusza.

Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny jest tworzony jako fundusz z wydzielo-nymi subfunduszami. Do momentu utworzenia drugiego subfunduszu aktywa i zobo-wiązania subfunduszu stanowią aktywa i zobowiązania funduszu. Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny nie może dokonywać kolejnych emisji certyfikatów związanych z danym subfunduszem. Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny ma obowiązek lokować co najmniej 75% wartości aktywów danego subfunduszu wyłącznie w jedną pulę wierzytelności lub prawa do wszystkich świadczeń otrzymywanych przez inicjatora sekurytyzacji z t

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Nowości