iosek komisji w razie nieuczestniczenia w okresowych szkoleniach i w pracach zespołu ustalających wyniki lub nieprzestrzegania przepisów dotyczących prowadzenia sprawdzianów i egzaminów.

Sprawdziany i egzaminy bazują na standardach, które wprowadziło rozporządzenie MEN z 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz. 1020). Załączniki do rozporządzenia zawierają opis standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów. Standardy z kolei opierają się na podstawach programowych. Znajdziemy je dla poszczególnych typów szkół i poziomów kształcenia w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26 lutego 2002 r. (DzU nr 51, poz. 458) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. To one, na bazie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (DzU z 2002 r. nr 15, poz. 142), są podstawą programów nauczania.

Leave a Reply

Nowości