– dłużne papiery wartościowe,

– jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego,

– depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych,

– instrumenty rynku pieniężnego,

– instrumenty pochodne.

Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz se-kurytyzacyjny mogą reprezentować różne prawa w zakresie:

– wysokości udziału w dochodach funduszu albo subfunduszu,

– wysokości udziału w aktywach netto funduszu albo subfunduszu w przypadku ich likwidacji,

– kolejności zaspokojenia roszczeń z tytułu posiadania certyfikatów inwestycyj-nych.

Statut funduszu sekurytyzacyjnego może określać minimalną wysokość udziału w dochodach lub aktywach netto funduszu albo subfunduszu przypadającego na cer-tyfikaty inwestycyjne danej serii.

Statut funduszu sekurytyzacyjnego może stanowić, że fundusz emituje serię cer-tyfikatów inwestycyjnych podporządkowanych dających prawo do udziału w docho-dach lub aktywach netto funduszu albo subfunduszu w przypadku ich likwidacji po zaspokojeniu roszczeń wynikających z wszystkich pozostałych serii certyfikatów in-westycyjnych funduszu albo subfunduszu. W przypadku powyższym statut określa minimalną wysokość udziału w dochodach lub aktywach netto funduszu albo subfun-duszu w przypadku ich likwidacji przypadającego na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych niebędących certyfikatami podporządkowanymi. Minimalny udział w d

Pages: 1 2 3 4

Leave a Reply

Nowości