Warunkiem wprowadzenia wewnątrzszkolnego systemu oceniania do praktyki jest odpowiednio wczesne poinformowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych, programie i sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia. Nauczyciel ma obowiązek na bieżąco oceniać ucznia, ustalić ocenę semestralną czy końco- worocznąoraz określić warunki jej poprawienia. Oceny są jawne tak dla ucznia, jak i jego rodziców. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel musi uzasadnić wystawioną ocenę. Nauczyciel powinien obniżyć wymagania edukacyjne wobec ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub braki rozwojowe. W niektórych przedmiotach ważniejszy od osiągnięć będzie wysiłek ucznia w sprostaniu wymaganiom.

Statut szkoły określa częstotliwość klasyfikowania w ciągu roku (musi to być przynajmniej raz w roku). W klasach I-III wystawiana jest jedna ocena opisowa z osiągnięć edukacyjnych ucznia i jedna z zachowania. Jest to pogłębiony i w miarę dokładny opis osiągnięć ucznia. W klasach starszych na świadectwie końcoworocz- nym ocenia się każdy przedmiot według skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dosta-teczny, dopuszczający, niedostateczny. Oceny z zachowania to: wzorowe, bardzo do-bre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych czy promocję ucznia lub ukończenie szkoły. Ucznia klas I-III można pozostawić na drugi rok w klasie tylko w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych opinią lekarską lub psychologiczną. W klasach wyższych uczeń może za zgodą rady pedagogicznej zdawać egzamin po-prawkowy z dwóch przedmiotów.

Leave a Reply

Nowości