Zamówienia publiczne są udzielane w trybie

– 1) przetargu nieograniczonego,

– 2) przetargu ograniczonego,

– 3) negocjacji z ogłoszeniem,

– 4) negocjacji bez ogłoszenia,

– 5) zapytania o cenę,

– 6) zamówienia z wolnej ręki,

– 7) aukcji elektronicznej.

Podstawowym trybem udzielania zamówienia publicznego jest

Podstawowym trybem udzielania zamówienia publicznego jest przetarg nie-ograniczony. Inne tryby udzielania zamówienia publicznego niż przetarg nieograniczony ściśle określa ustawa.

Przetarg nieograniczony może być stosowany zawsze. Ustawa jednak nakłada obowiązek stosowania formy przetargowej w przypadku, gdy wartość zamówienia przekracza 60 000 euro, z tym że powyżej kwoty 200 000 euro zastosowanie innego trybu niż przetarg nieograniczony przy zamówieniach publicznych wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>