Z dniem 1 września 2004 r. wchodzi w życie zapis art. 14 ust. 3 USO mówiący, że dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Zapewnienie warunków do realizacji tego obowiązku spoczywa na gminie.

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego i przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół. Kontrola polega na stwierdzeniu, czy:

– rodzice ucznia dopełnili czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły lub przedszkola,

– uczeń regularnie uczęszcza na zajęcia szkolne,

– realizowanie obowiązku szkolnego poza szkołą przebiega zgodnie z określonymi w zezwoleniu warunkami,

– dyrektorzy niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, a także dyrektorzy szkół specjalnych i ośrodków, którym nie określono obwodów, przesłali informację do dyrektora szkoły publicznej, w obwodzie której uczeń mieszka, o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego,

– rodzice zapewnili dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych, a w przypadku realizacji zadań poza szkołą czy zapewnili warunki określone w zezwoleniu.

Leave a Reply

Nowości