Dla wyegzekwowania obowiązku szkolnego można zastosować tylko grzywnę w celu przymuszenia. Zgodnie z art. 119 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji grzywną w celu przymuszenia nakłada się, gdy egzekucja dotyczy spełnienia przez zobowiązanego obowiązku znoszenia łub zaniechania albo obowiązku wykonania czynności, a w szczególności czynności, której z powodu jej charakteru nie może spełnić inna osoba za zobowiązanego. Grzywny ńie stosuje się wobec ucznia jako osoby niepełnoletniej. Zgodnie z art. 120 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nieuczęszczanie dziecka do szkoły lub zaniedbanie obowiązku zgłoszenia dziecka do szkoły czy też zaniechanie wykonywania obowiązków poza szkołą (np. niezgłaszanie się do egzaminów) skutkować będzie nałożeniem grzywny na jego ustawowych przedstawicieli, tj. rodziców lub opiekunów prawnych.

Dyrektor publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum jest, zgodnie z art. 5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz art. 19, ust. 1 USO, wierzycielem uprawnionym do żądania wykonania obowiązku szkolnego w drodze egzekucji administracyjnej. W tym celu, po stwierdzeniu, że dziecko nie spełnia obowiązku szkolnego, dyrektor publicznej szkoły podstawowej czy publicznego gimnazjum, w obwodzie którego dziecko mieszka, kieruje do jego rodziców lub opiekunów prawnych upomnienie, zgodnie z art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, stwierdzające, że obowiązek szkolny nie jest realizowany. Zawiera ono wezwanie do posyłania dziecka do szkoły w określonym w upomnieniu terminie oraz informacje o skierowaniu sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, jeżeli nie zostanie przywrócony obowiązujący stan prawny. Adresatem upomnienia jest zobowiązany, wymagana jest forma pisemna. Dla celów dowodowych konieczne jest takie doręczenie upomnienia, aby można było określić datę jego doręczenia lub zwrotne poświadczenie odbioru, gdy stosuje się drogę pocztową. data

Leave a Reply

Nowości