Weksel otwiera drogę do uzyskania kredytu dyskontowego, który z reguły jest oprocentowany niżej od innych form kredytu.

Dyskonto weksli to kupno przez bank komercyjny weksla przed terminem jego płatności, po potrąceniu odsetek dyskontowych za czas od daty zdyskontowania (wykupieni- weksla do terminu jego płatności.

W celu dokonania dyskonta posiadacz przedstawia bankowi weksle opatrzone in-dosem otwartym (in blanco). Kwota wypłacona posiadaczowi (podawcy weksla do dyskonta), jaką jest suma wekslowa pomniejszona o odsetki dyskontowe i prowizję, stanowi tzw. kredyt dyskontowy.

Dotychczasowy posiadacz weksla otrzymuje tę kwotę, a bank, jako nowy posia-dacz (indosatariusz), czeka na termin płatności weksla i sam ściąga kwotę wekslową od dłużnika lub przedstawia weksel do redyskonta.

Redyskonto weksli polega na tym, że banki, w których weksle zdyskontowano, przedstawiają je w oddziałach NBP, które odkupują weksle po potrąceniu odsetek redyskontowych.

Stopę redyskontową określa prezes NBP. Jest ona z natury rzeczy niższa od stopy dyskontowej stosowanej w banku komercyjnym. Różnica między stopą dyskontową a redyskontową jest dochodem banku-podawcy weksla do redyskonta.

Narodowy Bank Polski, zgodnie z uchwałą nr 2/98 Zarządu NBP z 27 lutego 1998 r. w sprawie rodzajów weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski do redyskonta oraz zasad i trybu ich redyskonta , może przyjmować do redyskonta od innych

Pages: 1 2

Leave a Reply

Nowości