Elementem składowym statutu szkoły jest wewnątrzszkolny system oceniania uczniów. Jego podstawą jest rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 199, poz. 2046). Ocenianie wewnątrzszkolnych osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych zawartych w podstawie programowej i w realizowanych w szkole programach nauczania. Na tej podstawie formułowana jest ocena. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

– poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć w celu pomocy w samo-dzielnym planowaniu rozwoju,

– motywowanie ucznia do dalszej pracy,

– dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach ucznia,

– umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej .

Leave a Reply

Nowości