Funkcje weksli w obrocie gospodarczym

li własnych i tra-sowanych in blanco. Polega ona na tym, że zobowiązany w celu zabezpieczenia rosz-czeń mogących powstać z określonego stosunku prawnego (sprzedaży na raty, umowy agencyjne- wystawia odpowiedni weksel, istotnie ułatwiający ich dochodzenie

– funkcję legitymacyjną, polegającą na ułatwieniu identyfikacji podmiotów praw inkorporowanych w wekslu.

Tożsame są funkcje weksla trasowanego oraz weksla własnego. Oba rodzaje spełniają przede wszystkim funkcję kredytową, ale też obiegową, płatniczą (pod pew-nymi warunkam- oraz legitymacyjną i gwarancyjną.

Jako instrument kredytu handlowego bardziej przydatny jest weksel trasowany, którego wystawienie i przyjęcie (akcep- wiążą się z istnieniem u trasata tzw. pokrycia, a więc dysponowaniem przez niego odpowiednimi środkami pieniężnymi. Weksel własny, zwłaszcza wystawiony in blanco, nadaje się bardziej do użycia wtedy, gdy poszukuje się instrumentu zabezpieczenia określonej wierzytelności (np. z umów pożyczki, z tytułu powierzenia określonych przedmiotów).

Funkcja gwarancyjna weksla polega w tym przypadku na wystawieniu dokumentu, który w chwili jego wręczenia nie tworzy jeszcze żadnej samodzielnej wierzytelności, natomiast ma na celu zabezpieczenie roszczeń posiadacza, jakie mogą wyniknąć z innego stosunku prawnego, gdyby przymusowe dochodzenie tych roszczeń stało się konieczne. Można w ten sposób zabezpieczyć nie tylko wierzytelność istniejącą w chwili wręczenia weksla, lecz także wierzytelność przyszłą i warunkową.

Strony: 1 2

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>