Komisja Papierów Wartościowych i Giełd jest centralnym organem admini-stracji rządowej. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje minister właściwy do spraw instytucji finansowych.

– podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku kapi-tałowego

– sprawowanie nadzoru nad działalnością podmiotów nadzorowanych oraz wy-konywaniem przez te podmioty obowiązków związanych z ich uczestnictwem w ob-rocie na rynku kapitałowym, w zakresie określonym przepisami prawa

– podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjono-wania rynku kapitałowego

– wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

Do zadań Komisji należy również przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący, dwóch zastępców Przewodniczącego i pięciu członków. Przewodniczący Komisji wyłoniony w drodze konkursu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego. Wniosek ten wymaga zaopiniowania przez właściwą komisję sejmową. Kadencja Przewodniczącego Komisji trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Przewodniczący Komisji pełni obowiązki do dnia powołania swego następcy. Zastępców Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw instytucji finansowych na wniosek Przewodniczącego Komisji.

– minister właściwy do spraw instytucji finansowych albo jego przedstawiciel

– minister właściwy do spraw Skarbu Państwa albo jego przedstawiciel

– Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo jego przedstawiciel

– Przewodniczący Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych albo jego przedstawiciel

– Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego.

W posiedzeniach Komisji w sprawach dotyczących regulacji rynku kapitałowego, z którymi wiąże się działalność danego podmiotu lub organizacji, mają prawo uczestniczenia, bez prawa udziału w głosowaniu, m.in. upoważnieni przedstawiciele:

– spółek prowadzących rynki regulowane,

– spółek prowadzących giełdy towarowe,

– spółki prowadzącej depozyt papierów wartościowych,

– maklerów papierów wartościowych,

– doradców inwestycyjnych,

maklerów giełd towarowych,

– emitentów zdematerializowanych papierów wartościowych,

– banków powierniczych.

Leave a Reply

Nowości