Zgodnie z art. 125 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przez wykony-wanie zawodu maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego ro-zumie się wykonywanie funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych firmy inwestycyjnej bądź wykonywanie lub nadzorowanie wykonywania:

– czynności stanowiących działalność maklerską,

– związanych z rynkiem finansowym czynności niestanowiących działalności maklerskiej,

– innych czynności związanych z obsługą klientów lub dostępem do rachunków prowadzonych dla klientów

– w ramach pozostawania tej osoby w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosun-ku prawnym o podobnym charakterze z firmą inwestycyjną.

Przez wykonywanie zawodu maklera lub doradcy rozumie się również m.in.:

– pozostawanie maklera lub doradcy w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z bankiem powierniczym przy wykony-waniu lub nadzorowaniu wykonywania czynności prowadzenia rachunków papierów wartościowych

– pozostawanie maklera lub doradcy w stosunku pracy, zlecenia lub w innym sto-sunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotem, który jest obowiązany do za-trudniania maklerów lub doradców na podstawie odrębnych przepisów prawa przy wy-konywaniu lub nadzorowaniu wykonywania czynności określonych w tych przepisach.

Makler i doradca, wykonując zawód, są obowiązani działać zgodnie z przepisami prawa i zasadami uczciwego obrotu oraz mie

Pages: 1 2

Leave a Reply

Bezproblemowe wdrożenie oprogramowania WMS w fabrykach.
Nowości