ć na względzie słuszne interesy zle-ceniodawców. Tytuły zawodowe „makler papierów wartościowych’’ i „doradca inwe-stycyjny” podlegają ochronie prawnej. Prawo wykonywania zawodu maklera lub doradcy przysługuje osobom, które są wpisane odpowiednio na listę maklerów lub na listę doradców, o ile prawo to nie zostało zawieszone.

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych

– korzysta z pełni praw publicznych

– nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skar-bowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi go-spodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi

– złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym odpowiednio przed komisją egza-minacyjną dla maklerów albo przed komisją egzaminacyjną dla doradców.

Wpisu na listę maklerów albo na listę doradców dokonuje Komisja na wniosek zainteresowanego złożony w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym, daty uznania przez Komisję uprawnień do wykonywania zawodu albo dnia złożenia z wynikiem pozytywnym sprawdzianu umiejętności.

Komisja może skreślić maklera lub doradcę z listy albo zawiesić jego uprawnienia do wykonywania zawodu na okres od 3 miesięcy do 2 lat na skutek naruszenia w związku z wykonywaniem zawodu przepisów prawa lub regulaminów i innych przepisów wewnętrznych, do których przestrzegania makler lub doradca jest zobo-wiązany w związku z wykonywaniem zawodu. Komisja wydaje decyzję o skreśleniu z listy albo o zawieszeniu uprawnień do wykonywania zawodu po przeprowadzeniu rozprawy.

– na wniosek osoby wpisanej na listę

– w razie całkowitego albo częściowego ubezwłasnowolnienia

– na skutek uznania prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skar-bowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi go-spodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Nowości