– notowań ciągłych,

– kursu jednolitego z jednokrotnym lub dwukrotnym określaniem kursu.

System notowań dla danego instrumentu finansowego określa Zarząd Giełdy. Ak-cje, którymi obrót dokonywany jest w segmencie PLUS, notowane są systemie notowań ciągłych. Zarząd Giełdy określa i podaje do publicznej wiadomości zasady i kryteria podejmowania decyzji w tym zakresie.

Podstawę do ustalenia dopuszczalnych wahań kursów w danym systemie notowań stanowi kurs odniesienia. Kursem odniesienia dla kursu otwarcia w systemie notowań ciągłych jest ostatni kurs zamknięcia. Kursem odniesienia dla kursu transakcyjnego

i dla kursu zamknięcia jest, co do zasady, kurs otwarcia wyznaczony w trakcie otwar-cia lub w trakcie równoważenia na otwarciu. W przypadku transakcji zawieranych z dodatkowym ograniczeniem wahań kursów kursem odniesienia dla kursu transakcyj-nego jest kurs ostatniej transakcji zawartej na danej sesji giełdowej na podstawie da-nego zlecenia maklerskiego. W przypadku braku kursu otwarcia wyznaczonego w po-wyższy sposób kursem odniesienia dla kursu transakcyjnego i dla kursu zamknięcia jest ostatni kurs zamknięcia. W przypadku zmiany ograniczeń wahań kursów w trakcie sesji i wyznaczenia kursu transakcyjnego poza dotychczasowymi ograniczeniami kursem odniesienia dla kursu transakcyjnego i dla kursu zamknięcia jest:

– górne ograniczenie wahań kursów obowiązujące przed tą zmianą, w przypadku gdy kurs transakcyjny został wyznaczony powyżej tego ograniczenia,

– dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące przed tą zmianą, w przypadku gdy kurs transakcyjny został wyznaczony poniżej tego ograniczenia.

Kursem odniesienia dla kursu jednolitego jest ostatni kurs jednolity. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Giełdy może określić inne zasady ustalania kursu odniesienia.

Kurs akcji notowanych na giełdzie określany jest w złotych lub innej walucie wy-mienialnej określonej przez Zarząd Giełdy dla danych akcji, zaś kurs obligacji w pro-centach ich wartości nominalnej – z dokładnością określoną przez Zarząd Giełdy. Sposób określania kursu dla innych instrumentów finansowych notowanych na giełdzie oraz sposób podawania dokładności tych kursów określa Zarząd Giełdy.

Leave a Reply

Nowości