Nieważność decyzji. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która: – wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,

– wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,

– dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną

– została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie,

– była niewykonalna w dniu jej wydania i niewykonalność ma charakter trwały,

– zawiera wadę powodującąjej nieważność z mocy prawa.

Przedmiotem skargi może być

Właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji jest organ wyższego stopnia. Skargi i wnioski. Nadzór społeczny nad działalnością organów administracji publicznej wyraża się w prawie do składania skarg i wniosków.

Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszanie praworządności lub interesów, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Są nimi:

– wojewoda, jeżeli skarga dotyczy działalności organów stanowiących i wy-konawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach zleconych z zakresu administracji rządowej,

– organ stanowiący JST, jeżeli skarga dotyczy działalności organu wykonawczego JST,

– właściwy minister lub Prezes Rady Ministrów, jeżeli skarga dotyczy wojewody,

– Prezes Rady Ministrów – jeżeli skarga dotyczy działalności ministra.

Złożenie skargi z reguły powoduje wszczęcie postępowania administracyjnego. Organ właściwy do rozpatrzenia skargi powinien rozpatrzyć ją bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące polepszenia organizacji, usprawnienia pracy, zapobiegania nadużyciom czy wzmocnienia praworządności. Podobnie jak w przypadku skargi, wnioskodawca ma prawo oczekiwać odpowiedzi na swój wniosek w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca. Wnioskodawca niezadowolony ze sposobu załatwienia wniosku ma prawo wnieść skargę zgodnie z art. 246 k.p.a.

Leave a Reply

Nowości