Załączony do niniejszej publikacji wykaz orzeczeń, wyroków, postanowień i uchwał Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego czy sądów powszechnych dotyczących Ustawy o systemie oświaty i Karty nauczyciela z natury rzeczy jest niepełny i bardzo często sprzeczny. Mimo rezygnacji z nieaktualnych już wyroków lat 80. i początków lat 90. nie jesteśmy w stanie zrobić zbioru, który byłby fotografią stanu na dziś. Wyroki i orzeczenia zapadały w różnym czasie i dotyczyły różnych sytuacji prawnych określonych w zmieniających się przepisach prawa oświatowego. Część z nich nie straciła mocy prawnej i w dalszym ciągu wpływa na kształt orzeczeń wydawanych w sądach powszechnych. Część okazała się nieaktualna, ma charakter historyczny, jako że zmieniająca się Ustawa czy Karta nauczyciela wprowadzały treści, które w inny sposób regulowały daną dziedzinę działalności oświatowej.

Ta niewątpliwa trudność wpłynęła na decyzję znacznej redukcji zbioru wyroków. Zamiast tego uznajemy za potrzebne przedstawienie kilku orzeczeń Trybu- nału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Okręgowych. Pozwoli to poznać przesłanki, które legły u podstaw wyroków czy uchwał sądowych, argumentacje stron, które ze względu na ich umocowanie w obszarze prawa oświatowego, mogą być interesujące dla czytelnika.

Leave a Reply

Nowości