Zgodnie z art. 70, ust. 1 Konstytucji RP: Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa. Ustawa o systemie oświaty w rozdziale 2. precyzuje, na czym polega obowiązek szkolny i kiedy się rozpoczyna. Zgodnie z art. 15 USO:

– 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia,

– 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, n ie dłużej jednak niż do ukończen ia 18 roku życia.

Leave a Reply

Nowości