Zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instru-mentów finansowych do zaorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicz-nych emitent, którego papiery wartościowe są przedmiotem ubiegania się o dopusz-czenie do obrotu na rynku regulowanym lub są dopuszczone do obrotu na tym rynku, jest obowiązany do równoczesnego przekazywania Komisji i spółce prowadzącej ten rynek regulowany, a po upływie 20 minut od chwili przekazania tym podmiotom – także do publicznej wiadomości:

– informacji poufnych,

– informacji bieżących i okresowych.

– przekazać niezwłocznie po zajściu zdarzeń lub okoliczności, które uzasadniają ich przekazanie, lub po otrzymaniu o nich wiadomości, nie później jednak niż w terminie 24 godzin

– umieścić w sieci Internet na swojej stronie, z wyłączeniem danych osobowych osób, których te informacje dotyczą. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja może przedłużyć termin przekazania do publicznej wiadomości informacji okresowych sporządzanych za okres inny niż rok obrotowy.

Emitent ma obowiązek przekazywania do publicznej wiadomości informacji za pośrednictwem jednej lub więcej osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nie- posiadąjących osobowości prawnej wskazanych w drodze uchwały przez Komisję. Agencja informacyjna zapewnia powszechny dostęp do informacji niezwłocznie po ich otrzymaniu od emitenta.

Rodzaj i formę oraz wskazanie regulacji i odpowiednio zakres informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych do-puszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie wyłącznie do obrotu na rynku giełdowym niebędącym rynkiem oficjalnych notowań giełdowych lub na rynku pozagiełdowym oraz terminy ich przekazywania określają regulaminy tych rynków.

Leave a Reply

Nowości